УГОДА про співробітництво між Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України та Незалежною профспілкою гірників України

 
 

УГОДА про співробітництво між Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України та Незалежною профспілкою гірників України
«_____» 2013 р м. Київ

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд України), в особі її Голови Хохотви Олександра Івановича, що діє на підставі Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 №408/2011, з однієї сторони, та Незалежна профспілка гірників України (далі – НПГУ) в особі Голови Волинця Михайла Яковича, яка діє на підставі Статуту, затвердженого Конференцією Незалежної профспілки гірників України 19 червня 1991 року Протокол №1 зі змінами, внесеними IV З’їздом НПГУ 18 липня 2001 року та V З’їздом НПГУ 23 листопада 2005 року, з іншої сторони, названі разом Сторони,

керуючись законодавством України;

усвідомлюючи доцільність спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, з метою підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці;

висловлюючи взаємну зацікавленість у співпраці щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та підвищенні ефективності дії існуючих систем управління охороною праці;

керуючись принципами рівноправного соціального діалогу та партнерства;

уклали Угоду:

І. Предмет Угоди

Координація діяльності та сприяння кожній із Сторін у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснення обміну інформацією про стан охорони праці, рівня виробничого травматизму на підприємствах, в організаціях і установах, галузях та регіонах, внесення відповідних пропозицій та проведення узгоджених спільних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці на робочих місцях, вдосконалення нормативно-правової бази з промислової безпеки та охорони праці, підвищення ефективності державного нагляду та громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників вугільної та гірничорудної галузей.

II. Сторони домовились співробітничати шляхом:

2.1. Розгляду та оперативного реагування на офіційні подання іншої Сторони щодо порушень прав працівників з охорони праці;

2.2. Участі у перевірках додержання законодавства про охорону праці;

2.3. Повідомлення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців про встановлені порушення законодавства про охорону праці та вжиття відповідних заходів до осіб, які порушують законодавство про охорону праці;

2.4. Вжиття спільних заходів для формування у громадян культури охорони праці та безпечного ведення робіт;

2.5. Обміну інформацією, за запитом іншої Сторони, щодо проведення перевірок, виявлених порушень законодавства і вжитих заходів, спрямованих на їх усунення;

2.6. Підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства, інших нормативно-правових актів;

2.7. Створення робочих і експертних груп (комісій) із залученням представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для розгляду питань у межах компетенції Сторін в сфері охорони праці;

2.8. Організації інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань охорони праці;

2.9. Висвітлення в засобах масової інформації позитивного досвіду у забезпеченні безпечних та нешкідливих умов праці, а також фактів порушень законодавства про охорону праці та вжитих заходів для їх усунення, а також заходів, що застосовуються до посадових осіб, які порушують норми безпеки праці та не виконують приписи державних інспекторів у тому числі за поданням профспілки;

2.10. Участі у спільних засіданнях колегіальних органів з розгляду питань законодавства про охорону праці;

2.11. Організації та проведення превентивних заходів спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці;

2.12. Проведення спільних семінарів, нарад державних інспекторів і представників профспілки.

ІІІ. Реалізація Угоди

3.1. Сторони щороку на спільних заходах підбивають підсумки виконання цієї Угоди.

3.2. Угода доводиться до територіальних органів Держгірпромнагляду України та територіальних органів НПГУ кожною Стороною окремо.

3.3. Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення Угоди до територіальних органів і державних інспекцій, до членських організацій НПГУ.

IV. Заключні положення

4.1. Усі спірні питання щодо тлумачення або виконання цієї Угоди будуть вирішуватись шляхом переговорів.

4.2. Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває чинності з моменту її підписання і скріплення печатками Сторін. Дія Угоди може бути

пролонгована, якщо будь-яка із Сторін не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії Угоди не заявила про інше.

4.3. Сторони зобов’язуються не обмежувати питання співробітництва лише в рамках цієї Угоди, підтримувати ділові контакти і вживати усіх необхідних заходів з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на підприємствах вугільній та гірничорудній галузей.

4.4. Угоду укладено в двох автентичних примірниках – по одному для кожної Сторони.

 

Голова Державної служби

гірничого нагляду та промислової безпеки України              О. І. Хохотва

 

Голова Незалежної профспілки гірників України                           М.Я. Волинець

 Создан 04 июн 2013